وبلاگ رسمي سئوشو
برگزيده اي از برترين مطالب

روش هاي تعيين ارزش شركت و ارزشيابي سهام

حسابرسي هاي مستقل بسياري به صورت اختياري جهت تعيين وضعيت مالي شركت در هنگام ورود و خروج شركا و يا ارائه صورت هاي مالي مورد قبول صورت مي گيرد كه اين حسابرسي تحت مقررات هيچ يك از قوانين نيست. اين حسابرسي ها اگرچه در قانون و مقررات نيست وليكن طبق اصول پذيرفته شده و استانداردهاي مورد قبول حسابرسي مي باشدو اگر اين وظيفه به اشخاص داراي صلاحيت ومجرب سپرده شود مطمئنا حسابرسي را طبق مقررات حرفه اي و استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي انجام ميدهند.

استفاده از تجارب كشورهايي كه در اين زمينه فعاليت و عملكردي بهينه داشتند  و نحوه ي استفاده از روش هاي آنها كمك زيادي به دست اندركاران مي كند.روش ها و تكنيك هايي كه براي ارزشيابي سهام وجود دارد فقط به عنوان يك چارچوب نظري استفاده مي شود و نشان دهنده ارزش واقعي شركت نمي باشد. استفاده از روشهاي علمي و كاربردي و عواملي كه در تعيين ارزش يك شركت موثرند، بسيار بااهميت بوده و شناخت اين روش ها در اجراي صحيح و بهينه ي اين فرايند سهم بسزايي دارند.

به عنوان مثال روش ارزيابي شركت هايي كه سرمايه گذاري ارزي بالايي دارند و داراي تكنولوژي پيشرفته اي هستند با ساير شركت ها مشابه نيست.اين امر همه شركت هاي پذيرفته شده در بورس و خارج از بورس را دربرمي گيرد و مختص سازمان هاي پذيرفته شده در بورس نيست. طي چند سال اخير اين موضوع ، بدليل شتاب در جذب سرمايه هاي خارجي و همچنين واگذاري شركت هاي تحت پوشش دولت، از اهميت خاصي برخوردار است.

مهمترين روشهاي تعيين ارزش شركت ها و ارزشيابي سهام آنها چيست

 ارزش دفتري سهام

در اين روش براي بدست اوردن ارزش دفتري هرسهم، دارايي هاي شركت را پس از كسر بدهي ها كه جواب حاصل همان حقوق صاحبان سهام است در نظر گرفته ، به تعداد سهام عادي منتشر شده تقسيم مي كنيم.اين روش ملاك مطمئني براي تعيين ارزش سهام نيست و متاثر از روشهاي حسابداري است.

 ارزش سهام بر مبناي قيمت جايگزيني دارايي ها پس از كسر بدهي ها

از آنجا كه ارزش دفتري ، ملاك مطمئني براي ارزشيابي سهام نيست،براي رفع نقص و كاستي روش ارزش دفتري ،ميتوان از اين روش استفاده كرد. به اين صورت كه ارزش روز دارايي هاي ثابت مانند اموال ، ماشين آلات و تجهيزات شركت و دارايي هاي نامشهود از جمله سرقفلي ،امتيازات آب و برق و ... كه به دليل گذشت زمان و تورم ارزش آن ها تغيير يافته ، ارزيابي مي كنيم.اين ارزيابي ميتواند توسط شاخص هاي اقتصادي بانك مركزي يا كارشناسان انجام شود.

از طرفي بايد برخي دارايي هاي جاري مانند بدهكاران كه ذخيره مطالبات مشكوك الوصول براي آنها كافي نيست و همچنين ذخاير مالياتي ،مورد ارزيابي قرار گيرند.پس از جايگزيني اين مقادير در ترازنامه و بعد از كسر بدهي ها از دارايي هاي شركت ،مقدار حقوق صاحبان سهام مشخص ميشود كه جواب حاصل را بر تعداد سهام عادي تقسيم نموده و ارزش هر سهم را بدست مي آوريم. اين روش اگرچه كاملتر از روش ارزش دفتري است اما بي نقص هم نيست.يكي از اين نقايص اين است كه به بازدهي و سودآوري شركت توجه چنداني نميشود و ممكن است ارزش سهام آنها مقدار بالايي را نشان دهد در صورتي كه بازدهي چنداني نصيب سهامدار نمي شود و يا بالعكس اين قضيه هم ممكن است اتفاق بيفتد.

 ارزش سهام با فرض تداوم فعاليت

در اين روش ارزش سهام بافرض اينكه فعاليت شركت و سودآوري آن ادامه دارد محاسبه ميگردد. در اين حالت سودآوري ساليان آتي نيز بر قيمت سهام موثر است.

ارزش سهام با فرض انحلال

در اين روش فرض براين است كه شركت رو به انحلال است و دارايي هاي شركت بايستي فروخته شده و سهم بستانكاران نيز پرداخت شود آنگاه مبلغ باقيمانده بين سهامداران تقسيم شود.اين روش چندان مورد استفاده قرار نميگيرد بدليل اينكه تنها زماني مورد استفاده قرار ميگيرد كه شركت رو به انحلال باشد.ارزش سهام با فرض انحلال ، معياري حداقل براي ارزش سهام در نظر ميگيرد و ارزش سهام از آن كمتر نخواهد شد.

 ارزش ذاتي سهام

معيار تصميم گيري سرمايه گذاران ارزش ذاتي سهام است كه به آن ارزش واقعي و يا ارزش تئوريك نيز گفته ميشود . در اين روش ارزش سهام از طريق تعيين عايدات و جريانات نقدي آتي متعلق به هر سهم مانند سود ساليان آتي تعيين ميشود.اين كار توسط نرخ بازده مورد انتظار سهامدار انجام ميشود.

ارزش سهام با استفاده از سود انباشته هر سهم و كسري ذخاير مالياتي هر سهم

در اين روش كه جنبه كاربردي دارد ابتدا مجموع ارزش فعلي هر سهم با يك نرخي معين و سود انباشته متعلق به هر سهم را در نظر گرفته و ميزان كسري ذخاير مالياتي در صورت وجود از آن كسر ميگردد و جواب حاصل ارزش هرسهم را نشان ميدهد.

ارزش سهام با استفاده از ضريب

دراين روش ضريب صنعت يك شركت مورد توجه قرار ميگيرد ، به اين صورت كه نسبت قيمت به درآمد صنعتي كه آن شركت دارد بدست آمده و جواب حاصل در سود هر سهم ضرب ميشود و حاصل آن ارزش سهام است.اين روش كاربرد چنداني نداشته و بيشتر جنبه نظري دارد.

 ارزش سهام بااستفاده از روش سرمايه تعديل شده با نرخ ارز

مقدار سرمايه گذاري ارزي در يك شركت نقش مهمي در تعيين ارزش آن دارد بخصوص زماني كه نرخ ارز رشد بيشتري دارد. در واقع در اين روش لازم است كه ميزان سرمايه گذاري ارزي و ارزش روز آن مشخص شود.

 ارزش سهام با استفاده از روش سرمايه تعديل شده با نرخ تورم

در تعيين ارزش دارايي ها بايد به اين نكته توجه كنيم كه نرخ تورم فاصله بين قيمت تمام شده و ارزش روز را زياد ميكند و تاثير زيادي بر ارزش دارايي هاي يك شركت دارد. در واقع تورم ارزش دارايي هاي يك شركت را بالابرده و باعث رشد سرمايه اوليه ي شركت مي شود و مقدار واقعي خود را نشان مي دهد . در اين روش سرمايه تعديل شده بانرخ تورم از مقاطع زماني مربوط به تاسيس شركت و تغييرات سرمايه آن تازمان تعيين ارزش شركت ،ميانگين نرخ تورم و جمع نمودن اين مقادير و همچنين اضافه كردن سود و زيان اندوخته هاي شركت در زمان ارزشيابي آن به اين مقادير، ارزش روز سرمايه به دست مي آيد.

 

در نهايت بايد گفت كه هريك از اين روشها به تنهايي كامل نبوده و نشان دهنده ارزش سهام نمي باشد. بهترين راه اين است كه از چند روش به طور همزمان براي ارزشيابي سهام استفاده كرد .
نكته : البته در استفاده از روشهاي تعيين ارزش سهام بايد به اين نكته توجه كرد كه هرعاملي كه بيشترين تاثير را بر ارزش سهام دارد درنظر بگيريم.
نكته : مواردي ديگري وجود دارد كه بر تعيين ارزش سهام موثر است ازجمله شايعات و تاثير آن برمسائل رواني جامعه.بديهي است اگر جامعه و خريداران و سرمايه گذاران بازار بورس انتظار گرانتر شدن و يا ارزانتر شدن سهام را داشته باشند،اين موضوع بر قيمت سهام تاثير ميگذارد.چنانچه سرمايه گذاران انتظار گرانتر شدن در بازار سهام را داشته باشند،دارايي هاي خود را تبديل به سهام مي كنندو اين عمل باعث فشار تقاضا در بازار سهام شده و موجب گرانتر شدن سهام در زمان جاري ميشود. برعكس اين موضوع هم صادق است.

براي اطلاعات بيشتر در اين مبحث به سايت شركت حسابرسي محاسبان مراجعه نماييد و درهرشرايط و موقعيتي كه قرار داريد موسسه حسابرسي و حسابداري محاسبان با داشتن كادري مجرب و اگاه به مسائل روز حسابداري و حسابرسي ، براي  شما موفقيت و پيشرفت به ارمغان مي آورد و با ارائه خدماتي از قبيل : مشاوره مالي و مالياتي رايگان ، تهيه و تنظيم اظهارنامه ، اصلاح و تعديل حساب ها ،تهيه گزارش حسابرسي ، تنظيم قرارداد حسابرسي ، تعيين ارزش شركت و ارزشيابي سهام ، حسابرسي داخلي ، تهيه تراز آزمايشي و با آگاه سازي در زمينه هايي از جمله كاربرد گزارش حسابرسي و معافيت هاي مالياتي و... شماعزيزان را راهنمايي مينمايد.

امتیاز:
بازدید:
[ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۰۶:۵۳ ] [ احمدي ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 13
دیروز : 24
افراد آنلاین : 1
همه : 11103
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب